REGULAMIN

świadczenia usług drogą internetową

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę: Profit 5P Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-567, ul. Andrzeja Struga 46 lok. 12, NIP: 7272858315, REGON: 521912775, KRS: 969931 zwaną dalej „Sprzedawcą” lub „Organizatorem”.

1.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane w Serwisie oraz w siedzibie Sprzedawcy z 14 dniowym wyprzedzeniem.

1.3. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:

a. Serwis – strona internetowa Organizatora, zawierająca szczegółowe informacje na temat Szkoleń organizowanych przez Organizatora lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, np. konsultacji, pod adresem: www.money.edu.pl.
b. Formularz Rejestracyjny – formularz zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu lub formularz zgłoszenia chęci skorzystania z konsultacji, udostępniony w Serwisie.
c. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu lub korzystająca z konsultacji.
d. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.
e. Kupujący – Konsument, Uczestnik nie będący Konsumentem, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy nadają zdolność prawną zawierająca Umowę Szkolenia i płacąca za Szkolenie, a także zawierająca Umowę Konsultacji.
f. Szkolenie – spotkanie odbywające się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, mające w nazwie słowo „szkolenie”, „warsztat”, „prezentacja”, „spotkanie”, „konferencja”, „kongres”, z którym związane są materiały szkoleniowe przekazywane w formie treści cyfrowej niezapisanej na materialnym nośniku danych. Warunkiem uczestniczenia w Szkoleniu jest dokonanie płatności za nie, chyba że zostanie wyraźnie wskazane przez Organizatora, że Szkolenie jest bezpłatne.
g. Umowa Szkolenia – umowa dotycząca uczestnictwa w Szkoleniu.
h. Konsultacja – porada dotycząca przedstawionego przez Uczestnika/Kupującego problemu lub zagadnienia odbywająca się drogą elektroniczną. Warunkiem uzyskania Konsultacji jest dokonanie płatności za nie, chyba że zostanie wyraźnie wskazane przez Sprzedającego, że Konsultacja jest bezpłatna.
i. Umowa Konsultacji – umowa dotycząca uzyskania Konsultacji.

2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA/UZYSKANIE KONSULTACJI

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz dokonanie płatności za Szkolenie.

2.2. Warunkiem uzyskania Konsultacji jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz dokonanie płatności za Szkolenie.

2.3. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać:

a. dane Uczestnika/Uczestników:
i. imię i nazwisko,
ii. numer telefonu komórkowego,
iii. adres email.

b. dane rozliczeniowe:
i. imię i nazwisko/nazwa Kupującego,
ii. adres,
iii. numer telefonu komórkowego,
iv. adres email,

c. opcjonalnie: dane potrzebne do wystawienia rachunku/faktury VAT:
i. nazwa firmy,
ii. adres siedziby,
iii. NIP.

2.4. W przypadku chęci uzyskania Konsultacji, należy także przedstawić w odpowiedzi na otrzymanego maila kontaktowego w zwięzły sposób problem lub zagadnienie mające być przedmiotem Konsultacji.

2.5. Istnieje obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym.

2.6. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją warunków Szkolenia oraz Regulaminu.

2.7. Złożenie zgłoszenia chęcią uzyskania Konsultacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.8. Umowa Szkolenia zostaje zawarta w momencie potwierdzenia wypełnionego Formularza Rejestracyjnego.

2.9. Umowa Konsultacji zostaje zawarta w momencie potwierdzenia wypełnionego Formularza Rejestracyjnego.

2.10. W przypadku, gdy Kupujący nie jest jednocześnie Uczestnikiem, dokonanie zgłoszenia wymaga posiadania przez Kupującego zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie wymaganym przez Regulamin.

3. WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

3.1. Do 3 dni roboczych od dnia wypełnienia Formularza Rejestracyjnego oraz dokonania płatności za Szkolenie, Kupujący otrzyma za pośrednictwem poczty email, potwierdzenie wpisania Uczestnika/Uczestników na listę Szkolenia.

3.2. Potwierdzenie wpisania na listę Szkolenia, gwarantuje rezerwację miejsca w Szkoleniu.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane Szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność wpłynięcia zapłaty za Szkolenie na rachunek Organizatora. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu
listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

4. PŁATNOŚĆ

4.1. Opłatę za Szkolenie lub Konsultację można uiścić:

a. poprzez Serwis za pośrednictwem systemu płatności internetowych, w tym za pomocą przelewów obsługiwanych przez PayU,
b. w wyjątkowych przypadkach i po uprzednim uzgodnieniu tego z Organizatorem, także poprzez przelew środków bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora lub w formie gotówki z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących przedsiębiorców.

4.2. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT chyba, że zaznaczono inaczej.

4.3. Cena za Szkolenie lub Konsultację podana w Serwisie jest wiążąca w chwili wypełniania Formularza Rejestracyjnego.

4.4. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Szkolenia. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

4.5. Cena za Szkolenie zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, parkingu, ubezpieczenia, itp. Uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie Szkolenia.

4.6. Cena za Konsultację zawiera w całości wynagrodzenie Sprzedawcy za świadczoną usługę.

4.7. W terminie do 3 dni roboczych od zaksięgowania na rachunku Organizatora wpłaty za Szkolenie lub Konsultację, Organizator wystawi i prześle Kupującemu za pośrednictwem poczty email, fakturę VAT w formie elektronicznej (PDF). Kupujący upoważnia Organizatora/Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną po stronie Kupującego.

5. RABAT

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia Kupującemu rabatu za Szkolenie, w szczególności temu, który zgłasza większą ilość Uczestników.

6. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PŁATNYM SZKOLENIU 

6.1. Rezygnację z udziału w Szkoleniu Kupujący może zgłosić do Organizatora mailowo na adres email podany w Serwisie.

6.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu do 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia Kupujący może:

a. wskazać mailowo innego Uczestnika, który w zastępstwie weźmie udział w Szkoleniu (podając w wiadomości e-mail jego dane: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres email), lub
b. wskazać mailowo termin innego Szkolenia Organizatora, (podając w wiadomości email informacje o innym Szkoleniu: data, miejscowość, nazwa Szkolenia). Jeśli cena innego Szkolenia przewyższa wniesioną opłatę, wówczas Kupujący obowiązany jest do wpłacenia brakującej różnicy. Wskazany nowy termin Szkolenia nie może przekraczać 30 dni od daty Szkolenia, na które pierwotnie został zapisany dany Uczestnik.

6.3. Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia (ceny za Szkolenie) w przypadku:

a. rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu i nie podaniu wymaganych informacji na temat zastępczego Uczestnika lub innego Szkolenia Organizatora, lub
b. rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia Szkolenia, lub
c. nie wzięcia udziału w Szkoleniu bez posiadania ważnej przyczyny.

6.4. W szczególnych przypadkach (wynikających z sytuacji losowych, w tym siły wyższej), gdy Kupujący nie zgłosi rezygnacji i nie weźmie udziału w Szkoleniu, Organizator może zgodzić się na wykorzystanie uiszczonej opłaty szkoleniowej na inne Szkolenie. Jeśli cena innego Szkolenia przewyższać będzie wniesioną dotychczas opłatę, wówczas Kupujący obowiązany jest do wpłacenia brakującej różnicy w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

7. WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA / UDZIELENIA KONSULTACJI

7.1. Szkolenia realizowane są na warunkach umieszczonych w Serwisie, a informacje dotyczące tematyki poszczególnych Szkoleń są zamieszczone w opisie danego Szkolenia. Organizacja godzinowa Szkolenia zawarta jest w opisie danego Szkolenia.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych usług szkoleniowych.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu organizacji Szkolenia w terminie do 1 dnia przed dniem rozpoczęciem Szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą:

a. terminu i godziny rozpoczęcia Szkolenia,
b. prowadzących Szkolenie.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia, jeżeli:

a. nie zostanie zgłoszona minimalna wymagana liczba Uczestników,
b. z innych uzasadnionych przyczyn organizacyjnych.

7.5. W przypadku odwołania Szkolenia, za zgodą Kupującego kwota wpłacona za Szkolenie, które zostało odwołane przez Organizatora zostanie przekazana na poczet innego terminu lub innego Szkolenia organizowanego przez Organizatora.

7.6. W przypadku odwołania Szkolenia, kwota wpłacona przez Kupującego może zostać mu zwrócona na rachunek bankowy, z którego Kupujący dokonał płatności, pod warunkiem przekazania (mailowo, telefonicznie, listownie) Organizatorowi prośby o jej zwrot.

7.7. Konsultacje udzielane są drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia potwierdzenia wypełnionego Formularza Rejestracyjnego i otrzymania płatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach spowodowanych zdarzeniami losowymi, a także dużą ilością zgłoszeń, do wydłużenia terminu na udzielenie Konsultacji o dodatkowe 14 dni. W przypadku konieczności wydłużenia terminu Sprzedawca poinformuje Uczestnika o tym fakcie przed upływem wskazanych powyżej 14 dni.

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie Szkolenia chronione są Prawem Autorskim. Prawem Autorskim chroniony jest również niniejszy Regulamin.

8.2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Szkolenia.

8.3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek Szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora.

8.4. Za naruszenie postanowień niniejszego paragrafu przysługuje Organizatorowi prawo naliczenia Kupującemu, Uczestnikowi lub osobie trzeciej kary umownej w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) za każdy przypadek wykrytego naruszenia. W przypadku gdy Organizator poniesie szkodę przewyższającą zastrzeżoną karę umowną, może dochodzić stosownego odszkodowania w celu pokrycia poniesionej szkody w całości.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej, na adres: Profit 5P Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-567, ul. Andrzeja Struga 46 lok. 12, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia Szkolenia lub w terminie 7 dni od daty uzyskania Konsultacji. W przypadku przedłużenia terminu na udzielenie Konsultacji termin na zgłoszenie reklamacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

9.2. W przypadku, gdy Kupujący i Uczestnik Szkolenia to inne osoby fizyczne/podmioty prawne, zgłoszenie reklamacyjne Uczestnika wymaga posiadania przez niego pisemnej zgody Kupującego na jej wniesienie, które należy załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku jego nie załączenia Organizator zastrzega sobie prawo do żądania jego doręczenia.

9.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a. imię i nazwisko/nazwa Kupującego (oraz Uczestnika Szkolenia, jeśli Kupujący i Uczestnik to różne osoby),
b. adres,
c. przedmiot reklamacji,
d. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
e. oczekiwania wobec Organizatora/Sprzedawcy.

9.4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu, a zgłaszającym reklamację nie jest Konsument.

10. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA

10.1 Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyn od Umowy Szkolenia lub Umowy Konsultacji w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, wysyłając stosowne pisemne oświadczenie na adres Organizatora/Sprzedawcy.

10.2 W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Szkolenia Organizator/Sprzedawca zwróci środki Kupującemu będącemu Konsumentem na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.

10.3 Prawo do odstąpienia od Umowy Szkolenia nie przysługuje, jeśli Organizator za zgodą Kupującego będącego Konsumentem wykonał usługę Szkolenia przed upływem terminu wskazanego w pkt. 10.1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje także, gdy Organizator za wyraźną zgodą Kupującego będącego Konsumentem, przekazał mu materiały szkoleniowe w formie treści cyfrowej niezapisanej na materialnym nośniku danych przed upływem terminu wskazanego pkt. 10.1.

11. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1. Organizator zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skrócenia tych przerw do niezbędnego minimum.

11.2. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu.

11.3. Organizator, dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia dokładności informacji zawartych w Serwisie, jednak nie odpowiada wobec użytkowników Serwisu ani osób trzecich za szkody wynikłe z nieścisłości lub błędów w treści utworów zawartych w Serwisie.

11.4. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.

11.5. Wszelkie informacje przekazywane Uczestnikom podczas Szkolenia mają tylko charakter szkoleniowy i w żadnym wypadku nie stanowią czynności doradztwa, na udzielanie których wymagane są stosowne pozwolenia i zezwolenia.

11.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnych decyzji podejmowanych przez Uczestników dotyczących inwestowania przez nich swoich środków.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

12.2. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie wyklucza stosowania pozostałych jego postanowień.

12.3. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu lub chęci skorzystania z Konsultacji jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora w celach związanych z realizacją Szkolenia lub Konsultacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) i wyrażeniem zgody na ich wykorzystywanie w celach marketingowych i promocyjnych. Organizator informuje, że Kupującemu lub Uczestnikowi Szkolenia przysługuje prawo do wglądu i poprawiania zgromadzonych przez Organizatora danych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

12.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Organizator/Sprzedawca.

12.5. Dane osobowe zbierane są za pomocą Formularza Rejestracyjnego. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO – na podstawie zgody Kupującego lub Uczestnika wyrażonej podczas zgłoszenia udziału w Szkoleniu lub nabycia Konsultacji. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia szkolenia lub udzielenia Konsultacji, w tym kontaktu ze strony Organizatora w celu potwierdzenia zgłoszenia Uczestnika, ewentualnego przesłania przez Organizatora drogą elektroniczną materiałów związanych ze szkoleniem przed lub po szkoleniu oraz w celu przygotowywania zestawień, analiz statystyk dotyczących szkolenia na użytek wewnętrzny Organizatora, a także udzielenia Konsultacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w Szkoleniu lub uzyskanie Konsultacji. Szczegóły powyższego zagadnienia zostały przedstawione w Polityce prywatności.

12.6. Dane przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia będą do czasu:

a. zrealizowania Szkolenia lub Konsultacji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na zanonimizowanie tych danych;
b. cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c. z uwzględnieniem okresu niezbędnego na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń; w każdym przypadku nie dłużej niż trzy lata po zakończeniu Szkolenia lub udzieleniu Konsultacji.

12.7. Kupujący lub Uczestnik Szkolenia zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora lub jego partnerów biznesowych, na adres elektroniczny oraz numer telefonu podany w Formularzu Rejestracyjnym.

12.8. Uczestnik Szkolenia wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora, w celach szkoleniowych i promocyjno-reklamowych w związku z wykonaną dokumentacją zdjęciową oraz wideo-rejestracją Szkolenia. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w intrenecie itp. Wizerunek Uczestnika Szkolenia może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji. Niniejsza zgoda dotyczy również wszelkich zdjęć z udziałem Uczestnika Szkolenia wykonanych na zlecenie Organizatora, w szczególności zdjęć i wideo-rejestracji wykonanych w dniu trwania Szkolenia. Uczestnik Szkolenia zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania jego wizerunku na potrzeby jak w Regulaminie.

12.9. W każdym czasie Uczestnik może poinformować Organizatora, że cofa powyższą zgodę. W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wizerunku Uczestnika z rozpowszechnianych materiałów chyba, że przepisy prawa zezwalają w tym konkretnym przypadku na rozpowszechnianie wizerunku pomimo braku zgody.

12.10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

12.11. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Kupującym lub Uczestnikiem Szkolenia związane z wykonywaniem postanowień Regulaminu Strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia. Strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Organizatora (powyższy zapis na sąd nie dotyczy sporów z Konsumentami).

Profit 5P Sp. z o.o.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2023 r.